Algemene verkoopvoorwaarden

  • De factuur is contant betaalbaar, behoudens tegenstrijdig beding.
  • Voor iedere vertraging in de betaling zal een verwijtintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, van rechtswege, door het eenvoudig feit van de vertraging, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  • In geval van niet-betaling op de gestelde of overeengekomen vervaldag van het verschuldigd bedrag zal het gefactureerde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van € 50,-.
  • Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken in Mechelen bevoegd.